Artistiek directeur/Artistic director

(English version below)

Antwerp Symphony Orchestra is het symfonisch orkest van Vlaanderen, met thuisbasis in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Onze missie is om zoveel mogelijk toehoorders te ontroeren en te inspireren met concertervaringen van de hoogste kwaliteit, zowel in Vlaanderen als in het buitenland.

Wij zijn op zoek naar een 

Artistiek directeur (m/v)

De functie

In samenspraak met de intendant, de chef-dirigent en de artistieke commissie bepaal je het artistieke beleid van het Antwerp Symphony Orchestra. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de artistieke doelstellingen van het orkest zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst en goedgekeurd door de raad van bestuur.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder andere de volgende werkzaamheden: 

 • Je ontwikkelt en realiseert vanuit de bestaande visie een artistiek toekomstplan voor het orkest, dat leidt tot een hoog artistiek niveau, goede bezoekersaantallen en een gemotiveerd artistiek team.
 • Je bent samen met de intendant verantwoordelijk voor de totale programmering, neemt initiatief en maakt keuzes t.a.v. dirigenten, solisten, musici, orkestindeling, tournees en zalen en voert de betreffende contractonderhandelingen. Je bent verantwoordelijk voor het scouten van nieuw talent op niveau van dirigenten, solisten en componisten.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de artistieke, organisatorische en financiële realisatie van producties. Je hebt een belangrijke budgetverantwoordelijkheid.
 • Je combineert hoogwaardige artistieke programmering met een gezond financieel kader.
 • Je onderhoudt een uitgebreid en intensief nationaal en internationaal (top)netwerk, vertegenwoordigt en promoot het orkest.
 • Je bewaakt in nauw overleg met de chef-dirigent, de concertmeesters en de aanvoerders de kwaliteit van de verschillende orkestgroepen. Je zit de auditiejury’s en evaluatiecommissies voor.
 • Je geeft leiding aan de coördinator educatie en outreach, de assistent artistieke zaken, de assistent planning en productie, de orkestbibliothecarissen en een administratief medewerker.
 • Je rapporteert aan de intendant.

Je profiel en vaardigheden 

 • Je bent vertrouwd met de werking van een symfonisch orkest.
 • Je hebt ruime ervaring als artistiek verantwoordelijke of hoofd programmatie in een vergelijkbare complexe organisatie in binnen- of buitenland.
 • Je hebt een duidelijke en hoogstaande artistieke visie en een strategisch denkvermogen.
 • Je netwerkt vaardig en je hebt een breed en solide netwerk in de internationale orkestwereld.
 • Je geeft op inspirerende wijze leiding in je afdeling en stuurt op verbinding tussen de organisatieonderdelen en tussen mensen. Je beschikt over uitstekende communicatieve en relationele skills en koppelt passie aan professionalisme. Je werkt graag in team en bouwt een constructieve samenwerkingsrelatie op met de verantwoordelijken van de andere afdelingen. Je opereert binnen de afgesproken koers en draagt actief bij aan de aansturing en resultaten van de totale organisatie. 
 • Je bent innovatief en resultaatgericht.
 • Je weet om te gaan met targets en budgetten en neemt beslissingen op basis van analyses en relevante beleidsinformatie.
 • Je werkt nauwkeurig, georganiseerd en gestructureerd, je bent discreet en stressbestendig, je bent enthousiast en flexibel.

Ons aanbod

 • Een leidinggevende functie met eindverantwoordelijkheid en autonomie bij één van de meest vooraanstaande culturele instellingen van België, met internationale uitstraling en faam, in residentie in de vermaarde Koningin Elisabethzaal, in het hart van Antwerpen, naast het Centraal Station.
 • Een volwaardig salarispakket, conform uw ervaring en competenties.

Kandidaturen met motivatiebrief & CV uiterlijk op 25 oktober 2019 om 17u mailen naar: astou.sene [at] antwerpso.be
Uw reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

---

The Antwerp Symphony Orchestra is the symphony orchestra of Flanders (Belgium) and is based in the new Queen Elisabeth Hall in Antwerp. Under the baton of Chief Conductor Elim Chan and Honorary Conductor Philippe Herreweghe the orchestra wants to move and inspire a large and diverse audience through top-level concert experiences, in Flanders as well as abroad.

We are looking for an 

Artistic director (m/f)

Job content

You determine the artistic policy of the Antwerp Symphony Orchestra, in close consultation with the intendant, the chief conductor and the artistic commission. You are responsible for the implementation of our orchestra’s artistic goals as determined in our management agreement with the subsidising authorities and as approved by the board of directors.

This responsibility entails, among others, the following activities:

 • Starting from the existing mission, you develop and implement an artistic plan for the orchestra’s future, leading to an eminent artistic quality, good attendance figures and a motivated artistic team. 
 • Together with the intendant, you are responsible for the entire artistic programming, you take initiatives and make choices regarding conductors, soloists, musicians, orchestra planning, concert tours and halls and you carry contract negotiations accordingly. You are responsible for the scouting of new talent among conductors, soloists and composers.
 • You take responsibility for the artistic, practical and financial realisation of our productions. You have an important budget responsibility.
 • You combine eminent artistic programming with a healthy financial framework. 
 • You maintain a broad and intensive network of top people at the national and international level. You represent and promote our orchestra.
 • In close consultation with the chief conductor, the concertmaster and the leaders you watch over the quality of the various orchestral sections. You preside over the audition juries and evaluation commissions.
 • You manage the following direct reports: a coordinator education & outreach, an assistant artistic affairs, an assistant planning & production, two orchestra librarians and an administrative assistant.
 • You report into the intendant.

Your profile and skills 

 • You are familiar with the functioning of a symphonic orchestra
 • You have a broad experience as artistic director or head of programming in a comparable complex organisation, in Belgium or abroad.
 • You have a clearly articulated and high-quality artistic vision, and are able to think strategically.
 • You are an able networker, and you have built up a broad and solid network in the international orchestra community.
 • You are an inspiring leader for your department and you establish strong connections between the various parts of our organisation and between its people. You have excellent communication and relationship skills, and your passion is coupled with professionalism. You like working as a team, and you invest in constructive cooperative relationships with the managers of the other departments. You operate within the agreed strategic course, and you are an active contributor to the direction and end results of the entire organisation. 
 • You are innovative and results-focused.
 • Targets and budgets do not daunt you, and you make decisions based on analyses and relevant management information.
 • You work accurately and in an organised and structured manner, you are discreet and stress-resistant, you are driven and flexible.

We offer

 • A management position with final responsibility and autonomy at one of Belgium’s most prominent cultural institutions, with international renown, based at the renowned Queen Elisabeth Hall in the centre of Antwerp, next to the Central Station.
 • A complete remuneration package matching your experience and skills.

Candidates should email their motivation letter & CV by 25 October 2019 at 5 p.m. to: astou.sene [at] antwerpso.be. Your reaction will be dealt with quickly and confidentially.