Disclaimer & verkoopsvoorwaarden

Het Antwerp Symphony Orchestra streeft ernaar zo correct mogelijke informatie op deze site weer te geven. Voor vragen of bijkomende informatie kan je ons contacteren.

Verantwoordelijkheid

Het Antwerp Symphony Orchestra verstrekt de informatie in vertrouwen, maar kan nooit de juistheid van de informatie garanderen. Informatie op deze site kan technische onjuistheden bevatten of er kunnen tikfouten in voorkomen. De gegevens kunnen veranderd of aangepast worden zonder waarschuwing. Het Antwerp Symphony Orchestra kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de beschreven producten, diensten en/of programma's zonder voorafgaand bericht.

Het Antwerp Symphony Orchestra kan de verantwoordelijkheid niet aanvaarden voor informatie op de website. Toegang en gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.

Privacy

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Antwerp Symphony Orchestra vzw beschouwt de persoon die de aankoop doet als enige koper. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.
  2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.
  3. In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders gevraagd door de klant.
  4. De tickets en de reservatiekosten kunnen via bankoverschrijving of d.m.v. VISA of Mastercard worden betaald. Abonnees kunnen hun tickets tot 1 week voor het evenement omruilen bij het Antwerp Symphony Orchestra (max. twee maal per seizoen). Tickets worden niet terugbetaald, maar worden omgezet in een ruilbon die geldig blijft tot het einde van het betreffende seizoen. Dit is enkel geldig voor abonnees, losse tickets kunnen niet geruild of terugbetaald worden.
  5. Indien het Antwerp Symphony Orchestra het evenement annuleert, worden de tickets hetzij terugbetaald, hetzij omgewisseld voor tickets voor een ander evenement, naar keuze van de klant.
  6. Het Antwerp Symphony Orchestra wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op hun websites volledig, correct en up-to-date te houden. Hij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van het Antwerp Symphony Orchestra. het Antwerp Symphony Orchestra is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Het Antwerp Symphony Orchestra dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
  7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Het Antwerp Symphony Orchestra behoudt  zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens hebben dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door hat Antwerp Symphony Orchestra voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.
  8. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen het Antwerp Symphony Orchestra en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door het Antwerp Symphony Orchestra kan niet beschouwd worden als een afstand van zijn recht dit wel te doen in de toekomst. Het Antwerp Symphony Orchestra heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en het Antwerp Symphony Orchestra worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.