Disclaimer & Verkoopsvoorwaarden

Het Antwerp Symphony Orchestra streeft ernaar zo correct mogelijke informatie op deze site weer te geven. Voor vragen of bijkomende informatie kan je ons steeds contacteren via info@antwerpso.be.

Verantwoordelijkheid

Het Antwerp Symphony Orchestra verstrekt de informatie in vertrouwen, maar kan nooit de juistheid van de informatie garanderen. Informatie op deze site kan technische onjuistheden bevatten of er kunnen tikfouten in voorkomen. De gegevens kunnen veranderd of aangepast worden zonder waarschuwing. Het Antwerp Symphony Orchestra kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de beschreven producten, diensten en/of programma's zonder voorafgaand bericht.

Het Antwerp Symphony Orchestra kan de verantwoordelijkheid niet aanvaarden voor informatie op de website. Toegang en gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
 1. Antwerp Symphony Orchestra vzw beschouwt de persoon die de aankoop doet als enige koper. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.
 2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.
 3. In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders gevraagd door de klant.
 4. De tickets en de reservatiekosten kunnen via bankoverschrijving of d.m.v. VISA of Mastercard worden betaald. Abonnees kunnen hun tickets tot 1 week voor het evenement omruilen bij het Antwerp Symphony Orchestra (max. twee maal per seizoen). Tickets worden niet terugbetaald, maar worden omgezet in een ruilbon die geldig blijft tot het einde van het betreffende seizoen. Dit is enkel geldig voor abonnees, losse tickets kunnen niet geruild of terugbetaald worden.
 5. Indien het Antwerp Symphony Orchestra het evenement annuleert, worden de tickets hetzij terugbetaald, hetzij omgewisseld voor tickets voor een ander evenement, naar keuze van de klant.
 6. Het Antwerp Symphony Orchestra wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op hun websites volledig, correct en up-to-date te houden. Hij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van het Antwerp Symphony Orchestra. het Antwerp Symphony Orchestra is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Het Antwerp Symphony Orchestra dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
 7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Het Antwerp Symphony Orchestra behoudt  zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens hebben dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door hat Antwerp Symphony Orchestra voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.
 8. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen het Antwerp Symphony Orchestra en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door het Antwerp Symphony Orchestra kan niet beschouwd worden als een afstand van zijn recht dit wel te doen in de toekomst. Het Antwerp Symphony Orchestra heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en het Antwerp Symphony Orchestra worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.
Reserverings- en handlingkost

Voor online aankopen is de reserverings- en handlingkost inbegrepen in onze ticketprijzen. Bij telefonische reservaties of reservaties aan onze ticketbalie betaal je €1,5* reserverings- en handlingskost per aangekocht los ticket en €3 reserverings- en handlingskost per aangekocht abonnement.

*Niet van toepassing op het reserveren van tickets voor personen met een beperking en rolstoelgebruikers en tickets met VT-statuut.

Verzendkosten
Bij je reservering kan je ervoor kiezen om je tickets thuis te printen (gratis) of te laten opsturen per post (€3 per zending, niet aangetekend).

Omruiling
 • Vaste abonnementen vanaf 4 concerten: abonnees met een abonnement vanaf 4 concerten hebben het recht om maximaal 1x per seizoen een ticket uit hun abonnement gratis te ruilen*.
 • Vaste abonnementen vanaf 6 concerten: abonnees met een abonnement vanaf 6 concerten hebben het recht om maximaal 2x per seizoen een ticket uit hun abonnement gratis te ruilen*.
 • Losse tickets en tickets binnen keuze-abonnementen: worden in principe niet omgeruild of terugbetaald. Uitzonderlijk kunnen tickets wel omgeruild worden om redenen van overmacht, mits betaling van een omboekingskost van €5 per omgeruild ticket*.
 • *Ruilen enkel mogelijk tot 1 week voor het concert en enkel naar een specifiek concert binnen hetzelfde seizoen. Niet inwisselbaar voor een tegoedbon. 
Terugbetaling

Tickets worden niet terugbetaald, tenzij specifiek gecommuniceerd bij annulering van een concert. In dat geval krijgt de begunstigde een tegoedbon voor de waarde van de aangekochte tickets. 

Ticket verloren of vergeten

Als je je tickets verloren of vergeten bent, kunnen wij die opnieuw printen. We vragen hiervoor €5 heruitgavekost per ticket. 

Betalingstermijn via overschrijving

Betaal je via overschrijving? Dan heb je 12 dagen tijd om je betaling uit te voeren met de gestructureerde mededeling die je van ons krijgt. Als wij je betaling niet binnen de 12 dagen ontvangen, vervalt je reservatie automatisch en worden je plaatsen opnieuw vrijgegeven voor verkoop. 

Groepsreservaties

Groepen vanaf 10 personen genieten 10% groepskorting (niet van toepassing op tickets in toprang en niet van toepassing op prestigeconcerten). Reservatiekost: €5 per bestelling / aanpassing per schijf van 20 tickets per concert. Reservatieopties zijn enkel mogelijk voor groepsreservaties vanaf 20 personen en zijn uiterlijk geldig tot 2 maanden voor ieder concert. De betaling van een groepsreservatie gebeurt steeds vóór ieder concert. Tickets worden slechts na ontvangst van de betaling overhandigd. Tickets die de avond zelf worden afgehaald worden steeds in 1x per groep afgehaald. Als de tickets niet in 1x worden afgehaald, zijn wij genoodzaakt €3 handlingkost aan te rekenen per ticket. Niet afgehaalde tickets de dag zelf worden steeds aangerekend.

Programmawijzigingen

Eventuele programmawijzigingen geven geen recht op terugbetaling van tickets. Uiteraard proberen we het aantal wijzigingen tot een minimum te beperken. Op www.antwerpso.be vind je altijd de meest actuele programmatie. 

Zaalplanwijzigingen

Het Antwerp Symphony Orchestra behoudt zich het recht voor te allen tijde het zaalplan en de rangindeling voor een concert aan te passen indien nodig en om welke reden dan ook. Het Antwerp Symphony Orchestra heeft steeds het recht om bepaalde klanten te verplaatsen. Het verplaatsen van een klant geeft geen recht op terugbetaling van het ticket. Als de klant door de verplaatsing een rang-upgrade krijgt, wordt er geen supplement aangerekend.

Plaatsen met beperkt zicht

Voor sommige concerten (bv. filmconcerten) worden er 'plaatsen met beperkt zicht' verkocht. Beperkt-zicht-plaatsen zijn plaatsen die in verkoop gaan als alle reguliere plaatsen (bijna) zijn uitverkocht. Zoals de naam zegt, zijn dit plaatsen waarbij het zicht op het scherm beperkt is en waarbij je dus niet het volledige beeldscherm kan zien. Daarom worden deze plaatsen met beperkt zicht ook tegen een sterk gereduceerd tarief verkocht. Het orkest is wel volledig zichtbaar vanaf deze plaatsen.

Wachtlijsten

Voor sommige concerten werken we met een wachtlijstsysteem. Voor de reservatie van tickets op de wachtlijst worden geen kosten aangerekend. Wanneer er plaatsen vrijkomen, worden je tickets gereserveerd en ontvang je een betaalverzoek. Na ontvangst van je betaling, ontvang je je tickets. 

Een plaats op de wachtlijst biedt geen garantie voor een ticket. Vrijgekomen plaatsen worden steeds op basis van het 'first come, first served'-principe toebedeeld.

Antwerp Symphony & Joris Bulckens

Bijkomende bepalingen ivm het coronavirus

Het Antwerp Symphony Orchestra zet de veiligheid en de gezondheid van zijn publiek op de eerste plaats en volgt de richtlijnen van de overheid en expertenadviezen rond het coronavirus nauwgezet op. Dit kan mogelijk bijkomende maatregelen of lastminutewijzigingen met zich meebrengen.

 • Als we – omwille van het coronavirus – in de toekomst concerten en activiteiten moeten aanpassen of annuleren, dan brengen wij je hiervan als eerste op de hoogte. In geen geval ben je je geld kwijt, we bieden je uiteraard steeds een gepaste compensatie voor je aangekochte concerttickets.
 • Indien er voor bepaalde concerten social distancing toegepast moet worden, kan je de stoel die je koos bij aankoop van je ticket niet behouden. Om alle concertgangers veilig een plaats in de zaal te kunnen geven, wordt de zaal dan ingedeeld in zones. Op basis van de rang waarin je een ticket koopt, wijzen we je een zone toe waarin je kan plaatsnemen in volgorde van aankomst. We streven ernaar dat deze zones zo veel mogelijk overeenstemmen met de rang waarin je een ticket koopt. Uiterlijk in de week van het concert zelf ontvang je per e-mail jouw nieuwe ticket(s).
 • Indien de toegelaten zaalcapaciteit op het moment van het concert lager ligt dan de reguliere zaalcapaciteit, wordt het ‘LIFO-principe’ toegepast: Last-in-First-out. Volgens dit principe worden de tickets die als laatste verkocht werden als eerste teruggegeven. Word je als ticketkoper hierdoor getroffen, krijg je je geld van ons terug.
  Voel je je niet goed, maak je koorts of moet je vaak hoesten? Blijf dan zeker thuis. Daarmee bescherm je jezelf, de andere bezoekers en onze medewerkers. Het zaalpersoneel zal je verzoeken om de zaal te verlaten als je te vaak hoest.
 • We nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht om je concertbezoek veilig te laten verlopen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden wanneer iemand ziek wordt.